Economie krijgt harde dreun door coronavirus

De economie krijgt een harde dreun door de maatregelen om het nieuwe coronavirus een halt toe te roepen. Een economische terugval en een oplopende werkloosheid zijn onvermijdelijk, zelfs met de ongekende steunmaatregelen die de overheden heeft aangekondigd voor bedrijven.

Verwachte krimp Europa: 2 procent dit jaar

De economieën van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk staan voor een krimp van twee procent dit jaar. Die schatting doet kredietbeoordelaar S&P Global. De onderzoekers van het toonaangevende ratingbureau wijzen onder meer op de sterk oplopende kosten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Begin maart hield S&P Global nog rekening met een groei van de economie in de eurozone met 0,5 procent. S&P Global wijst erop dat de kosten om de virusuitbraak te beteugelen hard oplopen. Nog altijd wordt verwachten deskundigen dat de weg naar herstel in de tweede jaarhelft ingezet zal worden. Maar anders dan bij de eerdere prognose houden de kenners er rekening mee dat daadwerkelijk herstel langer op zich laat wachten.

Nederland in Top 5 meest getroffen landen

Nederland staat op de derde plaats van economieën die het hardst worden geraakt door het Corona-virus. Bovenaan staat Taiwan en Zuid-Korea. Daarna volgen Nederland, Hongarije en Indonesië (China waar de epidemie zijn oorsprong kent wordt buiten beschouwing gelaten). Dat stelt kredietverzekeraar Euler Hermes. De sectoren die het hardst worden getroffen zijn chemie, transport, automotive, textiel en elektronica.

“We hebben een extreem open economie met een relatief sterke verwevenheid met China. Dan komt zo’n ingrijpende logistieke verstoring hard aan. Complete toeleveringsketens liggen plat. En dat is niet een-twee-drie hersteld. Voordat de hele zaak weer op volle toeren draait, zijn we maanden verder. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt hierdoor stevig geraakt.” zo stelt Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland over de situatie in Nederland.

Geeroms ziet twee soorten bedrijven die direct worden bedreigd: ”De toch al zwakke broeders met te weinig vet op de botten en de snelle groeiers. Wij zien dat betalingsafspraken onder druk staan. Betalingstermijnen worden opgerekt en de aanvragen voor afbetalingsregelingen nemen sterk toe. Oftewel: liquiditeitsproblemen steken de kop op”

Ook België zal in 2020 een negatieve BBP groei zien

Voor België voorspellen onze economen nu een negatieve bbp-groei van -1,2% in 2020. Met name het tweede kwartaal van het jaar zal gekenmerkt worden door een aanzienlijke negatieve groei van -2,7%.
Voor de kapitaalmarkten zal de situatie eerst nog verslechteren voordat ze verbetert. De markten beoordelen de stroom van negatief nieuws die gepaard gaat met de inperkingsmaatregelen die van invloed zijn op 3/4 van het mondiale bbp niet uitreikend. Euler Hermes voorspelt dat de volatiliteit de aandelenmarkten op korte termijn nog eens 10-20% zal doen dalen.
Voor België voorspelt Euler Hermes een stijging van het aantal faillissementen met 8% ten opzichte van het recordniveau van 2.019. De volgende sectoren lopen in België een bijzonder risico: de bouw, de dienstensector, de voedselverwerkende industrie, retail en transport.

Waarom Cashflow Management belangrijk is

Waarom cashflow management essentieel is voor goed presterende bedrijven?

Effectief cashflow beheer is essentieel voor het succesvol runnen van alle bedrijven, maar vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. Uit recente betaling rapporten blijkt dat meer dan een derde van de kleine en middelgrote ondernemingen gedwongen is om hun eigen geld te gebruiken nadat ze cashflowproblemen hadden ondervonden.

MKB en cashflow

Met vaak krappere marges lopen kleine en middelgrote ondernemingen meer kans om te falen als ze te maken krijgen met cashflowproblemen – wat betekent dat goed financieel beheer “business as usual” moet zijn voor kleinere bedrijven, en niet een beetje achteraf. Er zijn veel extra voordelen aan een goed cashflow beheer, afgezien van het overleven.

In feite ziet een bedrijf met goed beheerde financiën er commercieel succesvol uit, wat het aantrekkelijker maakt voor de belanghebbenden.

Het vinden van praktische oplossingen voor cashflowproblemen hoeft echter niet moeilijk te zijn. Een van de meest effectieve oplossingen die beschikbaar zijn, is factoring, die ervoor kan zorgen dat uw bedrijf een stabiele cashflow behoudt met een minimale inspanning van uw kant.

Factoring stabiliseert cashflowproblemen

Factoring is een eenvoudig proces waarbij een bedrijf zijn klant factureert voor de geleverde producten of diensten. Een kopie van de factuur wordt naar de factoringmaatschappij van het bedrijf gestuurd, die de vordering namens hen int. De leverancier betaalt het bedrijf vervolgens het grootste deel van de factuurbedrag en het resterende bedrag wordt vrijgegeven zodra de klant de factuur volledig heeft betaald.

Kasstroombeheer met minimale inspanning

Factoring stelt bedrijven in staat zich te richten op het succesvol maken van hun bedrijf door hun factor het werk achter de betalingen te laten doen. Door de betaling te ontvangen binnen enkele dagen nadat de factuur is verstuurd, verminderen bedrijven hun kastekorten en vermijden ze de stress van het najagen van late betalingen, zodat de eigenaars de belangrijke taak om hun bedrijf te laten groeien, kunnen uitvoeren.

Het gebruik van een factoringmaatschappij kan de cashflow van een bedrijf veel effectiever verbeteren dan het gebruik van andere methoden.

Hoewel zakelijke kredietfaciliteiten (zoals een rekening courant) vaak worden gezien als de meest voordehandliggende keuze voor bedrijven, kunnen ze duurder zijn en kunnen ze bovendien op korte termijn financieringsfaciliteiten beperken, waardoor een bedrijf met slechtere cashflowproblemen kan komen te zitten. Een voordeel van het gebruik van factoring faciliteit is dat het automatisch meegroeit met de omzet van een bedrijf, er is dus theoretisch geen limiet zoals bij een krediet. Daarnaast ga je met factoring geen schuld aan, zoals dat wel het geval is bij een krediet.

Hoe maak ik een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een schematische weergave van alle geldstromen die je bedrijf inkomen en uitgaan in een bepaalde periode. Die begroting geeft je inzicht in je toekomstige financiële situatie.

een liquiditeitsbegroting is een controlemiddel in je onderneming. Het geeft een schatting van de cashflow, oftewel de inkomende en uitgaande geldstromen in jouw onderneming. Door deze planning naast de realiteit te leggen, krijg je meer inzicht in de financiële gezondheid van jouw onderneming. De realiteit van vandaag is dat we te maken hebben met een wereldwijde pandemie en de toekomst is onzeker. Juist nu is het bittere noodzaak om een goed inzicht te hebben in je kasstroom.

Cash is essentieel

Elk bedrijf heeft geld nodig om soepel te kunnen functioneren. Je moet de standaard facturen kunnen betalen, zoals die van de energierekening en van de ingekochte producten of diensten. Ook zullen er af en toe onverwachte uitgaven bijkomen die opgevangen moeten worden. Het is dus belangrijk dat je als bedrijf altijd over voldoende liquide middelen beschikt die direct opeisbaar zijn. Denk aan een bankrekening, contanten of bezittingen die makkelijk en snel om te zetten zijn in geld zoals aandelen. Alleen als dit het geval is, kun je betalingen soepel laten verlopen en je bedrijf draaiende houden. Partners en leveranciers houden er namelijk niet van om lang op hun geld te moeten wachten. Stel daarom een liquiditeitsbegroting op. Aan de hand daarvan kun je zien of het verstandig is om maatregelen te treffen die je liquiditeit vergroten. 

Kosten en opbrengsten vs. uitgaven en inkomsten

De eerste stap naar de liquiditeitsbegroting is het begrijpen van een belangrijk verschil. Kosten zijn, in accounting term, niet hetzelfde als uitgaven en opbrengsten niet hetzelfde als inkomsten, ook al worden ze in de volksmond vaak als synoniemen gebruikt. Kosten en opbrengsten zijn simpel gezegd de geldbedragen die in de winst- en verliesrekening worden gebruikt om het bedrijfsresultaat te berekenen. Uitgaven en inkomsten zijn de geldstromen die een bedrijf werkelijk in- en uitgaan. Kosten en uitgaven hoeven dus niet gelijk aan elkaar te zijn. De liquiditeitsbegroting word opgesteld met uitgaven en inkomsten, de daadwerkelijke geldstromen dus. 

Periode bepalen

De liquiditeitsbegroting bekijkt het bedrijf over een van tevoren vastgestelde periode. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de inkomsten en uitgaven over de komende maand of over het komende hele jaar. Bepaal dus voor het opstellen van de begroting welke periode voor jou van belang is. Hoe meer kleine begrotingen je maakt, van maanden in plaats van een jaar bijvoorbeeld, hoe beter je beeld is van de financiële situatie van je bedrijf. 

Hoe ziet de liquiditeitsbegroting eruit?

Er zijn meerdere manieren om deze begroting op te stellen, maar een veelgebruikte vorm maakt gebruik van drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven. Zo worden cash (lees geld) uit normale bedrijfsactiviteiten, cash uit investeringen en cash uit financiering van elkaar onderscheiden. De eerste soort geldstroom is het gevolg van dagelijkse bedrijfsactiviteiten zoals inkopen en ontvangen omzet uit verkoop. De tweede soort komt voort uit de investeringen die een bedrijf heeft gedaan zoals de investeringen in bedrijfshuisvesting of apparatuur. De verkoop hiervan kan bijvoorbeeld geld opbrengen. De laatste vorm komt voort uit financieringsactiviteiten. Dit zijn o.a. de geldstromen van en naar schuldeisers (denk aan leningen) en het aandelenkapitaal. Door alle verwachte geldstromen bij elkaar op te tellen kun je zien hoe je cashpositie naar verwachting zal veranderen.  

Kennis is controle

Vergelijk na het opstellen van de liquiditeitsbegroting de netto toename in cash met je huidige cashpositie. Zo kun je zien hoe liquide je naar verwachting zal zijn in de toekomst en of het dus verstandig is om nog maatregelen te treffen. Probeer als ondernemer regelmatig een liquiditeitsbegroting op te stellen. Hoe vaker je het doet, des te groter je kennis is over je bedrijf en des te eerder je actie kunt ondernemen als de situatie uit de hand lijkt te lopen. Vergelijk tenslote ook regelmatig de begrote cijfers over een bepaalde periode met de werkelijke netto toename in cash in die periode om eventueel verwachtingen voor in de toekomst bij te kunnen schaven. Zo kun je zien of verwachtingen realistisch waren en maak je vervolgens nog preciezere schattingen.

Tips

Als je een liquiditeitsbegroting maakt, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:

  • Betaaltermijnen van klanten kunnen lang zijn. Ondernemers moeten gemiddeld 38 dagen op hun facturen wachten.
  • Onthoud dat je geen inkomsten hebt tijdens vakanties, omdat er in deze periode geen werk wordt verzet. Neem dit mee in je planning.
  • Als ondernemer zit je vast aan periodieke betalingen. Zo moet je belastingen, lonen en huur steeds weer kunnen betalen. Vergeet deze kostenposten niet.
  • In de liquiditeitsbegroting vermeld je bedragen inclusief btw.

Corona Kredieten

MKB Nederland heeft een oproep gedaan om met een liquiditeitspakket te komen voor ondernemers, in verband met de ontwikkelingen van het Corona virus. Ondernemersorganisaties roepen MKB financiers op om coulant om te gaan met voorwaarden wanneer ondernemers de komende maanden in de problemen komen. Daarnaast roept de NVB op om voor banken de MKB normen te verruimen. Echter, tot nu toe zijn er nog geen concrete maatregelen aangekondigd.

ECB komt donderdag met maatregelen – mogelijk goedkope leningen voor MKB

De Europese Centrale Bank staat ook onder druk om met maatregelen te komen. Donderdag vond er een belangrijk overleg plaats en volgens het FD is de verwachting dat er hoe dan ook maatregelen aangekondigd gaan worden. Vorige week werd door de ECB hier al een persbericht over verstuurd. Een maatregel die veel genoemd wordt is het verstrekken van goedkope leningen aan banken (LTRO-leningen) om hiermee goedkoper leningen te kunnen verstrekken aan het MKB. Eerdere LTRO-leningen hebben echter niet in alle gevallen geleid tot een versoepeling van de leenvoorwaarden aan het mkb, dus het is maar de vraag hoe effectief dit is. Daarbij is het beleid puur gericht op banken. Non-bancaire aanbieders kunnen niet van deze leenvoorwaarden gebruik van maken. Terwijl juist deze groep financiers op dit moment direct in kunnen springen om op korte termijn liquiditeit te creëren voor het MKB. Het zou waardevol zijn als de ECB hier ook oplossingen voor aandraagt, bijvoorbeeld door het instellen van garantieregelingen en/of co-financiering via de aanbieders.

Oplossingen van huidige non-bancaire MKB financiers

In plaats van af te wachten op de regelingen van de Nederlandse en Europese overheid, kunnen ondernemers in urgente liquiditeitsproblemen nu ook al gebruik maken van de brede lijst van nieuwe mkb financiers die bijvoorbeeld korte termijn krediet aanbieden of via factoring direct hun geld ontvangen. Deze financiers kunnen vaak ook al binnen enkele dagen de financiering verstrekken.

Bouw & Industrie Vertraagd in Nederland

Recente rapporten van de kredietverzekeringsmaatschappij Atradius laten tekenen zien van een vertraging in de Nederlandse bouw- en productiesector. Uit het rapport over de industrie blijkt dat, ondanks de sterke groei en de hoge vraag in 2018 en H1 van 2019, de Nederlandse metaal- en staalsector de laatste tijd een aantal nadelen ondervindt.

Uitbreiden

Duizenden bouwvakkers in Nederland kwamen naar Den Haag om te protesteren tegen de milieuwetten van de overheid.

Samen met een verminderde vraag naar auto’s wordt een deel van de vertraging toegeschreven aan de druk van de EU op de bouw- en landbouwsector om de uitstoot van stikstof te verminderen, wat ertoe heeft geleid dat sommige bouw- en infrastructuurprojecten op de lange baan zijn geschoven.

De vertraging van de Nederlandse bouwsector is ook benadrukt in een tweede rapport van Atradius. Net als in de industrie was er in 2018 sprake van een gezonde groei in de bouwsector, die in 2019 stoom begon te verliezen, onder meer als gevolg van afspraken over vaste prijzen en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

Uit het rapport blijkt dat de toegenomen financiële druk voor zowel de Nederlandse bouw- als productiebedrijven toeneemt. De gemiddelde duur van de betaling voor productiebedrijven bleek 45 dagen te zijn. Het bleek echter nog lastiger te zijn voor de bouwsector, met een gemiddelde betalingstermijn van 60 tot 90 dagen, waardoor de druk op de bestaande winsten toeneemt en het kapitaal afneemt.

Afgelopen november kwamen duizenden Nederlandse bouwvakkers samen om te protesteren tegen de milieurestricties die volgens hen hun industrie verlammen. Een park in Den Haag is volgebouwd met vrachtwagens, graafmachines, kranen en bouwvakkers in oranje high-visibility jackets. De demonstratie verstoorde het verkeer in de stad urenlang, waardoor de politie de hoofdweg naar de stad moest blokkeren om te voorkomen dat er nog meer vrachtwagens zouden aankomen.

De protesten waren tegen de overheidslimieten voor de uitstoot van stikstof en de regels voor het vervoer van zand en aarde die vervuild zijn met kleine hoeveelheden chemicaliën die bekend staan als PFAS en die gebruikt worden in brandbestrijdingsschuim, non-stick-potten en -pannen, waterafstotende kleding en vele andere huishoudelijke artikelen.

Factoring

Alternatieve financiers blijken van onschatbare waarde te zijn voor veel bouw- en productiebedrijven die behoefte hebben aan verlichting van lange betalingstermijnen. Deze financiële steun wordt verleend via een financieringsmethode die “factoring” wordt genoemd, waarbij de onbetaalde factuur tegen een vergoeding aan het factoringbedrijf wordt verkocht. Het factoringbedrijf geeft het bedrijf dan het kapitaal dat het nodig heeft – vaak nog dezelfde dag – in plaats van 45 tot 90 dagen te moeten wachten op de betaling. Bedrijven die lang moeten wachten op betaling profiteren veel van factoring. Het is de meest eenvoudige, directe oplossing voor een factuur die niet wordt betaald. Als uw bouwonderneming ook liquiditeitsdruk ervaart, is factoring wellicht een oplossing. Vraag hier direct meerdere offertes aan. U kunt op deze manier aanzienlijk besparen.

Aantal bedrijven in Nederland meer dan 2 miljoen

Nederland telt sinds begin dit jaar net iets meer dan 2 miljoen ondernemingen. Nooit eerder waren er zoveel bedrijven, meldt de Kamer van Koophandel op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal bedrijven nam vorig jaar met bijna 100.000 toe. Dat komt neer op een groei van 5 procent. Volgens de Kamer van Koophandel liep vooral het aantal zzp’ers flink op. Er zijn inmiddels ruim 1 miljoen fulltime zelfstandigen in Nederland. In het handelsregister staan daarnaast bijna 282.000 parttime zzp’ers. Dat zijn mensen die voor minder dan 15 uur per week zelfstandig ondernemen.

Snelgroeiende sectoren waren vorig jaar de bouw en de gezondheidssector. Daar groeide het aantal bedrijven met respectievelijk 8 en 7 procent. Wanneer wordt gekeken naar provincies, dan springen Flevoland en Zuid-Holland eruit. Daar was sprake van toenames met 7 procent. Limburg kende de minste groei, met een plus van 3 procent.

De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland is nog steeds 46 jaar. Maar het aantal jonge starters zit wel al een tijdje flink in de lift. In zes jaar is het aantal beginnende ondernemers van 18 jaar en jonger ruim verdrievoudigd. Vorig jaar ging het om 6572 jongeren. Ze richtten vaak een eigen webwinkel op. Daarnaast zijn creatieve activiteiten populair bij jongeren, zoals het maken van reclame, fotografie, film en podiumkunsten.

Het aandeel mannelijke ondernemers ten opzichte van het aandeel vrouwelijke ondernemers is vorig jaar niet gewijzigd ten opzichte van 2018: circa 64 procent van de ondernemers is man en 36 procent is vrouw. De Kamer van Koophandel constateert dat het percentage niet in Nederland geboren ondernemers wel is toegenomen. Dit zijn er inmiddels 16 procent, van 15 procent een jaar eerder. Zij zijn voornamelijk actief in de horeca, logistiek en bouwsector.

Is factoring een vorm van outsourcing?

Het simpele antwoord daarop is: ja (tot op zekere hoogte). Factoring is een vorm van outsourcing. Factoring producten zijn echter meer dan alleen het outsourcing-element.

Factoring levert een aantal belangrijke diensten.

Kredietcontrole
Dit is ondersteuning van het credit controller team van een factoringmaatschappij (of factor) om het proces van het innen van betalingen van uw klanten te ondersteunen of volledig te beheren. De mate waarin dit een volledig uitgebreide uitbestede service is, hangt af van de factoringmaatschappij die u selecteert, en dus van de modus operandi die zij aannemen. In sommige gevallen kunnen ze “vertrouwelijke factoring” aanbieden waarbij alles in naam van uw bedrijf wordt uitgevoerd en uw eigen branding wordt gebruikt. Dit kan worden beschouwd als een “white label krediet controle proces”.

Bij sommige aanbieders, met name de (bank) onafhankelijke factoringmaatschappijen, bieden ze u een volledig uitgebreide service waarbij u de kredietcontrollers niet in eigen beheer hoeft te houden of zelf het proces hoeft af te handelen. Dit kan worden beschouwd als een volledig uitbestede service – en in sommige gevallen, omdat gespecialiseerd personeel wordt gebruikt, kan het helpen uw schuldenlast te verbeteren (de tijd die klanten nemen om uw facturen te betalen), waardoor uw cashflow wordt verbeterd. Aan de andere kant bieden sommige een minder uitgebreide aanpak die al dan niet aan uw behoeften voldoet. Het kan zijn dat ze alleen voor uw grootste klanten het debiteurenbeheer voeren op uw verkoopadministratie, of dat ze voor sommige klanten afhankelijk zijn van geautomatiseerde debiteurenbeheer. Voor deze aanpak moet u mogelijk nog een deel van het werk in eigen beheer uitvoeren – een gedeeltelijk uitbestede service.

Financiering tegen onbetaalde facturen
De factor zal u normaal gesproken voorzien van een zogenaamde “vooruitbetaling” op uw onbetaalde verkoopfacturen. Dit kan 80% zijn (en in sommige gevallen meer) aan u betaald wanneer u de factuur verhoogt, zodat u niet hoeft te wachten tot uw klant betaalt om toegang te krijgen tot het geld dat in die factuur is vastgelegd. Als u een heel groot boek met openstaande facturen hebt, kunt u mogelijk een vrij grote geldinjectie genereren door deze facturen te factoren en vooruitbetalingen te ontvangen. Hoewel dit onderdeel is van een normale faciliteit, zou dit aspect niet echt worden beschouwd als een vorm van outsourcing.

Bescherming tegen slechte schulden
Het andere gemeenschappelijke facet van deze faciliteiten is het bieden van “bescherming tegen oninbare vorderingen”. Dit is bij sommige factoringmaatschappijen een optionele extra, hoewel u in sommige gevallen misschien moet hebben als uw situatie dit rechtvaardigt. Nogmaals, het is niet echt outsourcing, maar er zijn andere optionele extra’s die onder die beschrijving vallen.

Is factoring een vorm van outsourcing?
Dus het antwoord op de vraag “is factoring een vorm van outsourcing?”, Het dat ja, het heeft zeker elementen die zijn uitbesteed. Er zijn echter andere aspecten die alleen nuttige diensten zijn, zoals financiering en bescherming tegen oninbaarheid.

Het is ook de moeite waard om erop te wijzen dat u geen factoring-faciliteit hoeft af te sluiten om toegang te krijgen tot uitbestede diensten zoals kredietcontrole en debiteurenbeheer. Beide kunnen onafhankelijk van elkaar worden verstrekt, zonder dat u uw facturen hoeft te financieren.

Er vallen weer meer bedrijven om

Voor het eerst in zes jaar stijgt het aantal faillissementen weer, meldt kredietwaardigheidsspecialist Graydon donderdag. In 2019 ging het om 3.906 bedrijven die omvielen, een toename van 3,4 procent ten opzichte van 2018.

Het tot 2019 laatste jaar waarin het aantal faillissementen toenam, was 2013. Toen ging het echter wel om flink meer faillissementen. “In de jaren daarna is het aantal failliete bedrijven gestaag afgenomen tot het laagterecord van vorig jaar”, aldus Gert van den Berg van Graydon.

In de groot- en detailhandel en de bouw vielen de meeste bedrijven om, met achtereenvolgens 855 en 546 faillissementen. In de gezondheidszorg was de grootste faillissementstoename te zien, met 20,3 procent.

Of de problemen in de bouw samenhangen met de stikstof- en PFAS-crises zou nog niet te zeggen zijn. Wel zouden de internationale omstandigheden, zoals de aanstaande Brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, voor onzekerheid hebben gezorgd bij ondernemingen.Het belang van een goede financiële huishouding is dus groot. Ook kan een goede financiering daarbij helpen. Of u nu kiest voor een traditionele financiering via uw bank of een van de vele alternatieve financieringsbronnen die verkrijgbaar zijn op de markt.

MKB Financiering: Welke mogelijkheden zijn er?

Als ondernemer in het MKB zijn er vele mogelijkheden om aan financiering te komen. Hieronder zetten we de verschillende mogelijkheden uiteen.

Bankkrediet

Het grootste gedeelte van MKB bedrijven in Nederland verkrijgt nog altijd bedrijfsfinanciering bij de bank. Het aandeel ondernemers dat financiering bij de bank verkrijgt daalt overigens al jaren. Enerzijds heeft dit te maken met strengere wetgeving waaraan banken zich dienen te houden. Hierdoor is de blik bij banken intern gericht op het opbouwen van kapitaal reserves en het voorbereiden op regels zoals Basel III. De banken proberen de verhouding tussen het eigen vermogen en de verstrekte leningen, het zogenaamde leverage ratio, te reduceren. Dit heeft met name negatieve impact op het aantal te verschaffen leningen aan het MKB. Anderzijds hebben banken de afgelopen tijd een behoorlijke imagoschade opgelopen. Dit is ondermeer het gevolg van de meest recente crisis, waarvan banken de schuld kregen toegewezen, en mkb rentederivaten schandaal.

Alternatief Krediet

Voor (startende) mkb ondernemers is het lastig om een financiering bij de bank te verkrijgen. Het is om deze reden dat veel ondernemers naar alternatieven kijken om hun financiering op orde te brengen. Er zijn voor ondernemend Nederland inmiddels vele mogelijkheden om buiten de bank om een financiering te regelen. Afhankelijk van de fase waarin je bedrijf zich bevindt, de looptijd van gewenste lening en de hoogte van het te lenen bedrag zijn er meerdere mogelijkheden.

Wanneer je in de opstartfase van je bedrijf bent zijn er al financierders die je kunnen helpen aan een financiering. Ze bieden zogenaamde unsecured loans aan, een zakelijk lening zonder onderliggend onderpand. Het gaat bij deze financieringsvorm vaak om kleinere bedragen, en jaarcijfers zijn niet altijd doorslaggevend. Deze financiers bekijken je aanvraag volledig automatisch: er vindt een automatische kredietcheck plaats (gebaseerd op aangeleverde data van je bedrijf, openbare bestanden en aangekochte data van kredietinformatie verleners. Op basis van de verzameling van data kan de financier via algoritmes bepalen of je in aanmerking komt voor krediet. Doordat deze verificatie vaak geheel of gedeeltelijk automatisch verloopt, kan de aanvrager vrij snel duidelijkheid verkrijgen over zijn financiële mogelijkheden. De snelheid van het aanvraag- en acceptatieproces wordt vaak als een verademing gezien ten opzichte van de vaak trage besluitvorming en nog immer burocratische process van een bank.

Wanneer je de opstartfase voorbij bent, en je op zoek bent naar meer financiële ruimte voor je organisatie, zijn er ook nog genoeg alternatieve financierders die een goed alternatief kunnen bieden voor jouw onderneming. Er zijn financiers die zich richten op korte termijn leningen (looptijden tot 1 jaar) mid term leningen (1 tot 3 jaar) en long term leningen (looptijden langer dan 3 jaar). De grote van de faciliteit is gebaseerd op de hierboven genoemde kredietcheck (hoe groter het gevraagde bedrag, hoe rigoreuzer deze check) het onderpand van de lening, de kredietgeschiedenis van de ondernemer alsmede de specifieke kenmerken van het te financieren project. Meer over alternatieve non-bancaire lening vind je hier.

Crowdfunding

Crowdfunding, vrij vertaald “financiering door de menigte (the crowd)” is een alternatieve vorm van financiering, waarbij (vaak startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen. Crowdfunding is voor de kleinere belegger ook een mogelijkheid om

Het principe van Crowdfunding verloopt als volgt: een internetplatform biedt online een overzicht van bedrijven die op zoek zijn naar financiering: de crowdfunding projecten. Vindt een project binnen een vooropgestelde tijdsperiode genoeg potentiële investeerders , dan is het crowdfunding project geslaagd en wordt het geld door het crowdfundingplatform aan de ondernemer overgemaakt. Het voordeel van crowdfunding is dat het jouw bedrijf of product onder de aandacht wordt gebracht bij een grote groep investeerders (welke daarnaast ook potentiële klanten kunnen zijn). Een groot nadeel van een crowdfunding campagne is dat het behoorlijk tijdsintensieve manier is om kapitaal op te halen voor je onderneming. Ook loop je het risico dat indien je niet voldoende investeerders aan je project weet te binden waardoor de crowdfunding campagne dus niet slaagt en je met lege handen staat. Bedenk van te voren ook welke vorm van kapitaal je wilt ophalen. Een bedrijf dat kiest om zijn onderneming te kapitaliseren via equity crowdfunding dient zich er bewust van te zijn dat je bij deze vorm geen toegang hebt tot de ervaring, begeleiding en netwerken van een venture capitalist. Veel ondernemers ervaren het bijzonder waardevol om begeleiding te hebben in de ontwikkelingsfase van hun bedrijf.

De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat voor 23% uit crowdfunding (bron: stichting mkb financiering) , met een totale waarde van 329 miljoen euro. Gemiddeld hebben ondernemers €114.000 opgehaald per crowdfunding campagne.

Factoring

Factoring is een vorm van financiering waar uitstaande facturen direct worden omgezet in cash. U hoeft dus niet langer te wachten totdat uw klant betaald. Deze vorm van voorfinanciering is een zeer flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering. Anders dan een zakelijke lening, is factoring een “off-balance financiering” en groeit een beschikbare factoring faciliteit mee met de onderneming. Hoe meer facturen u verstuurd, hoe meer u kunt factoren. De faciliteit van een zakelijk krediet kent een limiet welke gebaseerd is op uw bedrijfscijfers. Bij een factoring faciliteit is deze gebaseerd op de (nog te realiseren) omzet. Wanneer een financierder een onderpand vraagt op uw financiering (wanneer u onverhoopt niet uw betalingsverplichtingen kunt voldoen aan de financierder) is er sprake van een secured loan. Bij factoring beperkt het onderpand zich uitsluitend op de factuur, welke als onderpand dient voor de financiering.

U kunt gebruik maken van factoring wanneer u zakelijke klanten bedient. Daarnaast is het belangrijk dat u na de geleverde prestatie factureert. Sommige factoringmaatschappijen kunnen ook deelfacturen factoren mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wanneer u vooraf factureert is het niet mogelijke om te factoren, immers er heeft nog geen prestatie plaatsgevonden, en daarmee is deze factuur gevoeliger voor disputen tussen u en uw klant, een risico welke een factoringmaatschappij liever vermijdt. In het algemeen geldt: hoe harder de vordering is, hoe makkelijker deze te factoren is.

De factormaatschappij maakt direct (meestal binnen één werkdag) een deel van het factuurbedrag over op uw rekening. Vervolgens incasseert de factormaatschappij het openstaande bedrag bij uw klant. Afhankelijk van de gekozen vorm van factoring, verzorgd een factoringmaatschappij ook het debiteurenbeheer en dekt hij ook de kredietrisico’s af. De flexibiliteit van financiering en de additionele diensten die geboden worden maken factoring doorgaans enigszins duurder dan een traditionele financiering. De factormaatschappij vraagt doorgaans een percentage van de factuur voor deze diensten.

De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat voor 29% uit factoring (bron: stichting mkb financiering) . De komende jaren neemt de vraag naar dergelijke alternatieve financieringsvormen alleen nog maar verder toe. De verwachting is dat vanaf 2022 minimaal een derde van de klein zakelijke financieringen via non-bancaire financiers wordt verstrekt.Meer informatie over factoring vindt u hier

Cashflow vormt probleem voor MKB Nederland

Ruim één op de drie mkb-bedrijven heeft cashflow uitdagingen. Meer dan 40% van het Nederlandse MKB ondervindt moeite met het op tijd innen van facturen bij klanten. Dit is een van de conclusies uit recent onderzoek.

Uit dit onderzoek, welke jaarlijks wordt uitgevoerd, blijkt dat cashflow ook de komende maanden de grootste uitdaging blijft voor Nederlandse MKB’ers. Van de respondenten aan het onderzoek, uitgevoerd door kredietverzekeraar Euler Hermes, geeft 32% aan dat vooral debiteurenbeheer een grote uitdaging vormt.

Afname zakelijke leningen

Volgens Euler Hermes heeft het Nederlandse mkb de grootste bancaire financieringskloof in Europa. Hoewel bankleningen nog steeds de belangrijkste externe bron van financiering zijn, ontvangt het Nederlandse mkb minder bankleningen dan het mkb in andere landen van de eurozone. De Nederlandse markt kent daarentegen ook bijzonder veel financieringsalternatieven waar ondernemers gebruik van maken.

Toekomstvertrouwen

De belangrijkste bevindingen uit de Global Business Monitor 2019:

  • Het MKB ondernemersvertrouwen in lokale markten is afgenomen. In 2017 was dit nog 54%, dit jaar komt dit uit op 48%.
  • Van all Europese landen die onderzocht zijn, ziet het Nederlandse MKB de toekomst met het meeste vertrouwen tegemoet. Zo’n 56% verwacht omzetstijging over de komende 12 maanden.
  • Tweederde van het Nederlandse MKB vindt dat het goed gaat met de lokale economie, waar zo’n 86% zich richt op de binnenlandse handel.
  • Bijna de helft van de onderzochte MKB’ers (46%) maakt zich zorgen over de wereldeconomie, die vooral bedreigd wordt door de politieke situatie in de Verenigde Staten en de Brexit.